Współpraca

Prawo Gospodarcze – Prawo Spółek – Spory Sądowe – Odszkodowania – Zadośćuczynienia – Sprawy Egzekucyjne – Nieruchomości – Ochrona Własności i Posiadania – Spadki – Podziały Majątku – Rozwody – Alimenty – Ochrona Dóbr Osobistych – Prawa Autorskie – Prawo Pracy – Prawo Administracyjne – NGO’s – Umowy

Adwokat Marcin Bogdanowicz – zasady współpracy, zakres działalności

Kogo obsługuję

Świadczę usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Formy współpracy

Współpracę zaczynam od rozmowy, w której klient przedstawia mi swoje potrzeby. Stosownie do nich:

 • Udzielam porad prawnych.
 • Prowadzę negocjacje i uczestniczę w spotkaniach pojednawczych.
 • Wysyłam wezwania przedsądowe i odpisuję na nie.
 • Reprezentuję klientów w sprawach przed sądami i organami administracji.
 • Przygotowuję i opiniuję umowy oraz inne akty jak np. regulaminy, statuty, uchwały.

Doradzam w poszczególnych sprawach lub prowadzę stała obsługę.

Współpraca opiera się na kontakcie osobistym, telefonicznym i mailowym. Szanuję czas klienta.

Prowadzę sprawy na terenie całej Polski.

Rozliczenia

Sposób rozliczeń ustalam przy przyjęciu sprawy. Zależnie od jej charakteru umawiam się na ryczałt lub wynagrodzenie godzinowe.


Lista typowych spraw, którymi zajmuję się jako adwokat

Lista nie jest wyczerpująca. Cenię sobie wyzwanie, jakim są sprawy rzadkie, nietypowe i skomplikowane. Jeśli Twoja do nich należy – zapraszam do kontaktu.

Prawo cywilne, gospodarcze i umowy

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • odszkodowanie za błąd lekarski
 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy
 • kara umowna
 • odsetki
 • zadośćuczynienie za utratę zdrowia
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie praw autorskich
 • sprawa o inne odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Sprawy gospodarcze (zob. też “Zobowiązania”)

 • umowa spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) i innych spółek
 • sprzedaż udziału w spółce kapitałowej
 • przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
 • projekt uchwały
 • stosunki między wspólnikami
 • roszczenia z umowy spółki
 • wypowiedzenie i rozwiązanie spółki
 • likwidacja spółki
 • sprawa upadłość
 • spory gospodarcze
 • odpowiedzialność członków zarządu lub wspólników za zobowiązania spółki
 • dziedziczenie spółek
 • spółka w podziale majątku

Prawo rzeczowe, nieruchomości i własność

 • sprawa o zniesienie współwłasności
 • sprawa o dział spadku
 • podział majątku wspólnego
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość lub rzecz ruchomą
 • służebność przesyłu
 • służebność drogi koniecznej
 • służebność mieszkania
 • użytkowanie
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
 • zasiedzenie
 • rozgraniczenie
 • naruszenie posiadania
 • wydanie rzeczy
 • użytkowanie wieczyste
 • przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku
 • własność lokalu
 • wspólnota mieszkaniowa: uchwały, funkcjonowanie

Spadek

 • sprawa o dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • spisanie testamentu
 • unieważnienie testamentu
 • wydziedziczenie
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • długi spadkowe
 • porady na temat dziedziczenia

Zobowiązania i umowy

 • sprawy konsumenckie
 • rękojmia za wady
 • odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy
 • niedozwolone klauzule umowne
 • umowa kredytu
 • sprawy o kredyty frankowe
 • umowa przedwstępna
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • darowizna
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa deweloperska
 • renta i dożywocie
 • prawo pierwokupu
 • sprawa o zapłatę z faktury, z weksla, z umowy
 • zwrot świadczenia nienależnego (bezpodstawne wzbogacenie)
 • skarga pauliańska
 • ochrona praw lokatorów
 • eksmisja
 • umowy nienazwane
 • leasing
 • ubezpieczenie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawa o rozwód
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty, egzekucja alimentów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • intercyza
 • separacja
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie opieki i kurateli

Egzekucja komornicza

 • wszczęcie i prowadzenie egzekucji
 • egzekucja z nieruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • skarga na czynności komornika
 • pozew przeciwegzekucyjny
 • wyjawienie majątku
 • zarząd przymusowy

Prawo podatkowe

 • PIT
 • CIT
 • VAT
 • odatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadku
 • podatek od darowizny
 • rachunkowość

Sprawy administracyjne i inne

 • gospodarka nieruchomościami
 • sprawy budowlane
 • konserwator zabytków
 • podział nieruchomości
 • odszkodowanie za wywłaszczoną własność
 • prawa pacjenta
 • emerytura
 • renta
 • świadczenie chorobowe
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • zmiana sposobu użytkowania lokalu
 • dopłaty unijne dla rolników
 • dofinansowania dla rolników
 • ochrona środowiska
 • NGO’s
 • egzekucja w administracji